Cookie beleid v.v. Herovina

De website van v.v. Herovina is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Beleidsplan

Beleidsplan

1. Algemeen beleid

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de missie en visie, het fundament van de verenging. De missie en visie geven het bestaansrecht van de vereniging aan en zijn de basis voor de uitwerking van verder beleid en doelstellingen. Ook wordt in dit hoofdstuk de hoofdstructuur van de organisatie beschreven.

1.1. Missie

De missie van vv Herovina luidt:

Het voor een ieder die zich conformeert aan de normen en waarden (gedragsregels) van vv Herovina mogelijk maken de voetbalsport op zowel recreatief als prestatief niveau te beoefenen.

Naast het met plezier beoefenen van de voetbalsport vindt ook een actief verenigingsleven plaats.

1.2. Visie

vv Herovina is een vereniging voor iedereen die op zijn of haar eigen niveau wil voetballen. Iedereen die zich conformeert aan de normen en waarden van vv Herovina is welkom, ongeacht afkomst, religieuze overtuiging, politieke voorkeur enzovoort. De vereniging kent dan ook geen politieke kleur, religieuze overtuiging of andere eigenschappen die onze maatschappij opdeelt. Het plezier in de voetbalsport en de recreatieve activiteiten daaromheen staan voorop. Sportiviteit heeft de verenging dan ook hoog in het vaandel staan.

In de jeugd zijn er in elke leeftijdscategorie één of meerdere elftallen. Voor de senioren geldt dat het eerste en tweede elftal een prestatief karakter hebben. Het aantal en de verhouding tussen prestatieve en recreatieve elftallen is afhankelijk van het aantal leden. De vereniging streeft naar een optimale mix hierin.

Naast de kernwaarde voetbal is het verenigingsleven een belangrijk onderdeel van de vv Herovina. De verenging is meer dan alleen trainen en wedstrijden spelen. Er is een actief verenigingsleven, onder andere door het organiseren van recreatieve activiteiten voor de leden. Hiernaast zijn veel van de leden betrokken als vrijwilliger, zoals de onderhoudsploeg, commissieleden en als begeleiding van de teams. Hiertoe wordt ook primair geworven onder de leden, wat overigens niet direct inhoudt dat niet-leden geen vrijwillige functie binnen de vereniging kunnen bekleden. Er zijn bijvoorbeeld veel ouders van jeugdleden op verschillende manieren betrokken bij de vereniging, zonder lid te zijn.

1.3. Organisatie

Een vereniging is een organisatievorm waarin mensen met bepaalde middelen vooraf gestelde doelen proberen te realiseren. De structuur van de organisatie dient er op gericht te zijn de voorwaarden te scheppen, waarmee de betrokkenen zo goed mogelijk met elkaar en de beschikbare middelen kunnen werken.

De Algemene Vergadering (hierna AV genoemd) is het hoogste besluitvormende orgaan van de vereniging. De AV is toegankelijk voor alle leden, waarbij leden van 18 jaar en ouder het recht hebben te stemmen. De AV wordt jaarlijks uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar gehouden (de jaarvergadering). In uitzonderlijke situaties kan een AV op een ander moment ingelast worden. De bevoegdheden van de AV zijn statutair vastgelegd. De AV benoemt de leden van het bestuur.

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de vereniging.

1.4. Bestuur

Het bestuur legt verantwoording af aan de AV.

De bevoegdheden van het bestuur liggen vast in de statuten. Het bestuur overlegt minimaal eenmaal per maand.

Het streven is altijd om het bestuur minimaal te laten bestaan uit:

  • Voorzitter
  • Secretaris
  • Penningmeester
 • Bestuurslid Technische Zaken
 • Wedstrijdsecretaris
 • Bestuurslid Kantinezaken
 • Bestuurslid Algemene Zaken en Vrijwilligers (gebouwen en velden)
 • Bestuurslid Sponsoring / Commerciëe Zaken
 • Voorzitter Jeugdcommissie

De algemene leiding van de vereniging is in handen van de voorzitter. De secretariële taken worden uitgevoerd door de secretaris. De financiële administratie wordt verzorgd door de penningmeester. De belangrijkste taken van het bestuur zijn het begeleiden van de commissies en het goed laten functioneren van de vereniging.

2. Technisch Beleid

2.1. Technische zaken senioren

Bij voorkeur kent de vereniging minimaal 3 volwaardige senioren heren elftallen, een (veteranen) 7-tal alsmede een dames elftal. Voor de komende jaren dient het streven te zijn om 4 senioren elftallen op de been te brengen.

De selectie elftallen, te weten het 1e en 2e team, spelen prestatief en op een, in alle realiteit, zo’n hoog mogelijk niveau. Welke klasse dit betreft is afhankelijk van de kwaliteit binnen de selectie op dat moment. Een lange termijn visie hierin bepalen voor een kleine dorpsvereniging is vrijwel onmogelijk. Uiteraard geldt ook voor de selectie elftallen dat gezelligheid hoog in het vaandel dient te staan. De betreffende trainers en leiders dienen hierin hun bijdrage te leveren. Het bestuur zorg voor ondersteuning hieraan.

Het 1e elftal is het vlaggenschip van de vereniging. De hoofdtrainer is wekelijks verantwoordelijk voor een zo sterk mogelijk elftal, waarbij het logisch is dat hij niet alleen kijkt naar basiskwaliteiten maar ook naar mentaliteit. In de basis spelen de "beste" spelers in het eerste elftal en het restant van de selectiespelers in het reserveteam. Op donderdagavond zal, in goed overleg tussen de hoofd- en tweede trainer, bepaalt worden welke speler bij welke elftal speelt. Uiteraard kunnen er altijd individuele afspraken met individuele spelers gemaakt worden.

De kern van het eerste elftal zal altijd bestaan uit jongens uit Herwijnen opgeleid en doorgestroomd vanuit de jeugdafdeling. Spelers van buitenaf zijn echter altijd welkom en kunnen zelfs, mits van toegevoegde waarde, actief benaderd worden door het bestuurslid Technische Zaken of de hoofdtrainer. De vereniging zal geen individueel geen vergoedingen verschaffen aan spelers. Wel kan gedacht worden voor de selectieteams aan collectieve beloningen.

De trainers van het eerste en, bij voorkeur, tweede elftal zijn bekwame en gediplomeerde oefenmeesters. Aanstelling en beoordeling zal plaatsvinden door de bestuursleden die verantwoordelijk zijn voor Technische Zaken.

2.2. Technische zaken jeugd

Gezien de grootte van de vereniging is het (nog) onmogelijk om, bij de indeling van de jeugdteams, puur te selecteren op kwaliteit. De indeling van de jeugdspelers zal in concept door de Technisch Coördinators worden voorgelegd aan de jeugdcommissie. Deze indeling wordt gebaseerd op de volgende factoren.

  • De elftalindeling zal in eerste instantie gebaseerd worden op leeftijd.
  • Waar mogelijk zal rekening gehouden worden met het in stand houden van elftallen, zodat er zo min mogelijk verschuivingen plaatsvinden.
  • Talenten, die er kwalitatief en fysiek aan toe zijn, kunnen vervroegd overgeplaatst worden naar een hoger elftal. Dit zal door de Technisch Coördinator en/of jeugdcommissie altijd besproken worden met speler, ouders en betreffende trainers c.q. leiders.
  • Moeten er lopende het seizoen van een onderliggend elftal spelers aansluiten bij een van de bovenliggende teams dan zal er worden geselecteerd op basis van kwaliteit en fysiek. De Technisch Coördinator is hier, in samenspraak met de betrokkenen, verantwoordelijk voor.
 • Bij een incidenteel tekort voor een wedstrijd wordt er in principe altijd van onderaf doorgeschoven.

In principe is er, voordat de definitieve indeling gemaakt en gepubliceerd wordt, altijd overleg met de trainers en/of leiders. Uiteraard is de insteek hierbij om samen tot een beslissing te komen, waar een ieder zich in kan vinden. Bij discussie zal een definitief besluit te allen tijde gemaakt worden door het hoofdbestuur, in samenspraak met de jeugdcommissie.

3. Jeugd

De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor het realiseren van alle randvoorwaarden voor het beoefenen van de voetbalsport bij vv Herovina door jeugdleden. Primaire taak van de commissie is het goed laten functioneren van de jeugdteams.

De Jeugdcommissie adviseert het bestuur in het jeugdbeleid en is in het bestuur vertegenwoordigd.

Het streven is altijd om de jeugdcommissie minimaal te laten bestaan uit:

 • Voorzitter
 • Secretaris
 • Commissielid Technische Zaken "bovenbouw"
 • Commissielid Technische Zaken "onderbouw"
 • Wedstrijdsecretaris junioren / toernooien
 • Wedstrijdsecretaris pupillen / toernooien
 • Commissieleden Activiteiten

4. Financiën

Een vereniging behoeft geen winst te maken. Wel moet het streven zijn om een buffer te hebben voor onvoorziene zaken. Uitgangspunt is dan ook om niet meer uit te geven dan dat er aan inkomsten binnen komt.

Ieder bestuurslid dient, aan het einde van het seizoen, t.b.v. het nieuwe seizoen, een begroting in voor zijn of haar discipline. In principe wordt er vastgehouden aan deze begrotingen.

De grootste bron van inkomsten bestaan uit sponsorinkomsten, contributie en exploitatie/verhuur van de kantine. Het is dus simpel te stellen dat een verhoging van de inkomsten uit bovengenoemden zal zorgen voor een financiële groei en dus gezonde vereniging. De grootste invloed hierbij kan uitgeoefend worden op de sponsorinkomsten en kantineopbrengst.

De grootste uitgaven bestaan naast afdracht aan de KNVB uit salarissen en vergoedingen, onderhoud velden/terrein en energie. Ook hiervoor geldt dat er continue gezocht moet worden naar mogelijke besparingen.

5. Sponsoring

De sponsoren zijn voor vv Herovina erg belangrijk. Sponsoren vormen naast de contributie en kantine inkomsten, de belangrijkste inkomstenbron van de vereniging. De sponsorcommissie draagt zorg voor het aantrekken en onderhouden van de contracten met de sponsoren.

Aangezien goede en stabiele sponsorinkomsten noodzakelijk zijn om de vereniging financieel gezond te houden moeten de bestaande sponsors gekoesterd worden. Daarnaast moet er continue gezocht worden naar nieuwe sponsoren, bij voorkeur vanuit een commissie. Om de sponsoren een aantrekkelijke tegenprestatie te bieden moet er creatief gekeken worden naar de mogelijkheden (sponsorpakketten, sponsoravonden, activiteiten).

Eén grote hoofdsponsor is gewenst, maar de vereniging moet hier niet afhankelijk van zijn of worden. De mogelijke extra gelden dienen dus kritisch aangewend worden voor of "extra zaken" of een aan te leggen buffer.

6. Contributie

Een lidmaatschap bij vv Herovina wordt aangegaan voor minimaal 1 volledig seizoen, over dit gehele seizoen is een lid dan ook contributie verschuldigd.

Opzeggingen dienen schriftelijk plaats te vinden, minimaal 2 maanden voor het einde van het seizoen.

Een en ander conform de KNVB richtlijnen.

7. Kantine

In een kleine gemeenschap, zoals Herwijnen dat is, is een voetbalkantine voor veel mensen een soort 2e huis, waar men wekelijks het weekend wil vieren. Gezelligheid is grotendeels een spontaan iets, maar de verantwoordelijken dienen er alles aan te doen om dit te bereiken.

Financieel gezien dragen de inkomsten uit de kantine fors bij aan het resultaat van de club. Gezien de huidige situatie, met een tekort aan vrijwilligers, heeft het bestuur, met toestemming van de AV, onlangs besloten de kantine te verpachten. Of dit beleid voor de lange termijn betreft zal de nabije toekomst moeten uitwijzen.

8. Gedrag

8.1. Gedrag binnen de vereniging

Een ieder lid of sympathisant van de vereniging dient zich op en rond het verenigingsterrein op een normale manier te gedragen. Dit geldt zowel in als buiten het veld. Hiervoor zijn de ‘Gedragsregels V.V. Herovina’ opgesteld, welke ter inzage op te vragen zijn bij het bestuur.

8.2. Gedragsregels jeugd

De trainers en leiders moeten zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.

Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de trainer/leider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

Zit je ergens mee? En wil je erover praten, dan kun je hiervoor terecht bij de vertrouwenspersoon van Herovina: Dhr J. Boone, tel: 0418-581250.

Voor de complete gedragsregels met betrekking tot de jeugd wordt verwezen naar de ‘Gedragsregels V.V. Herovina’ .

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!